Cóitseálaithe

Téarmaíocht Aclaíochta / Imeartha

 • Amuigh faoin aer....outdoors
 • Ar an talamh / san aer....on the ground / in the air
 • Coinnigh an sliotar ar an talamh....keep the sliotar on the ground
 • Tarraing ar an sliotar san aer....pull on the sliotar in the air
 • Ar gcúl....backwards
 • Rithigí ar gcúl....run backwards
 • Blocáil....to block
 • Bunscileanna....basic skills
 • Léireoidh mé na bunscileanna....I will demonstrate the basic skills
 • Buail i gcoinne....bump
 • Buail ina choinne. Bíodh a fhios aige go bhfuil tú leis....bump him to let him know you are marking him
 • Barr feabhais a bhaint amach....to excel at / to be fit
 • Tá barr feabhais ar na himreoirí....the players are very fit
 • Beir greim ar....grip
 • Cairt....chart
 • Léireoidh mé an plean imeartha ar an gcairt....I’ll diagram the game plan on the chart
 • Carbaihiodráit....carbohydrate
 • Ceannaireacht....leading
 • D’éirigh leo an bua a fháil faoi cheannaireacht an chaptaein....they won the game led by the captain
 • Comhghníomhú lámh is cos / lámh is súil....hand-foot / hand-eye co-ordination
 • Coinnigh tú féin cothrom....keep yourself balanced
 • Cóireáil leighis....medical treatment
 • Corpacmhainneacht....fitness
 • Cothrom na Féinne....fair play
 • Tabharfar cothrom na Féinne do gach imreoir má dhéanann said an traenáil is gá....every player who does the necessary training will get a chance
 • Cothú / beathú cothrom....balanced diet
 • Crom....bend
 • Cruth....shape
 • Dea-nósanna....good habits
 • Déan aithris....copy / imitate
 • Déanaigí aithris ar imreoirí na foirne sin....copy that team’s players
 • Déan staidéar....observe, survey
 • Druil....drill
 • Eagraigh....organise
 • Tá sé tábhachtach seisiúin oiliúna tráthrialta a bheith ann....It is important to organise regular training sessions
 • Feadóg....whistle
 • Tá an fheadóg séidte ag an réiteoir
 • Fearas....apparatus
 • Tá fearas traenála san áras gleacaíochta....there is training apparatus in the gymnasium
 • Fíor na foirne....formation
 • Seo mar a bheidh fíor na foirne....this is the formation of the team
 • Forbairt....develop
 • Tá sé tábhacht scileanna na hiomána a fhorbairt agus tú fós óg....it is important that you develop the skills of hurling while still young
 • Garchabhair....first aid
 • Tugadh garchabhair don imreoir a bhí gortaithe....first aid was administered to the injured player
 • Gearr....short
 • Gluaiseacht....movement
 • Coinnigh an liathróid ag gluaiseacht....keep the ball moving
 • Gníomhaíochtaí eachtraíochta....adventure activities
 • Gualainn....shoulder
 • Tabhair do ghualainn dó....give him a shoulder
 • I bhfáinne ar deiseal....in a clockwise direction
 • Íseal....low
 • Cuir an liathróid isteach go dtí na tosaithe go híseal....send the ball in low to the forwards
 • Laistigh....indoor
 • Is féidir traenáil a dhéanamh laistigh nuair a bhíonn drochaimsir ann....training can be done indoors during bad weather
 • Lasmuigh....outside
 • Leanúint....follow
 • Leanúnachas....continuity
 • Léaráid....diagram
 • Léim ard....high jump
 • Léim sé go hard chun seilbh a fháil ar an liathróid....he jumped high to get the ball
 • Léimeanna guairneánacha....turning jumps
 • Léirigh....demonstrate
 • Liathróid a ghabháil....catch a ball
 • Liathróid a sheachadadh....to pass / deliver a ball
 • Luasghéarú....acceleration
 • Luasmhoilligh....decelerate
 • Lúthchleasaíocht....athletics
 • Máistreacht....control / master
 • Mataí urláir....floor mats
 • Meáchan....weight
 • Meáchan a chur ort / a chur díot....gain weight / lose weight
 • Ná lig uait é....mark him closely / do not let him get away from you
 • Obair mar fhoireann....teamwork
 • Oiliúint....coaching
 • Tarraing, a mhic!....Pull, young man!
 • Tarraing, a iníon!....Pull, young woman!
 • Pléascach....thrusting
 • Thug sé ruathar pléascach leis an liathróid....he made a thrusting explosive attack with the ball
 • Preab....bounce
 • Ráib....a sprint
 • Ráibeanna gearra....short sprints
 • Rás sealaíochta....relay race
 • Rithim....rhythm
 • Rith ar aghaidh....run forward
 • Rith cliathánach....run sideways
 • Saoráid....facility
 • Saorimeacht....free flow
 • Saorghluaiseacht....free movement
 • Saorchleachtadh....free practice
 • Saothrú corpacmhainne / aclaíochta....fitness work
 • Scileanna aonair....individual skills
 • Scipeáil....to skip
 • Seiftigh....improvise
 • Solúbthacht....flexibility
 • Scileanna feidhmiúla....functional skills
 • Sciorrbhuille....flick
 • Spás....space
 • Tadhall teann / éadrom....firm / light touch
 • Tarraing ar....pull on
 • Téigh san iomaíocht....compete
 • Treo....direction

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
Image
Image

Contaetha

© 2022 Coiste Gaeilge Laighean
 • f/c Comhairle Laighean CLG,  Portlaoise,  Contae Laoise.  
 • Fón: +353 57 8682000
 • R-Phost: cgl@cgl.ie