Téarmaí do Chruinnithe

Téarmaíocht le haghaidh cruinnithe

 • Tús a chur le cruinniú....Beginning a meeting
 • Fáilte romhaibh / Dia dhaoibh, a dhaoine uaisle. Ós rud é go bhfuilimid go léir i láthair, féadfaimid tús a chur leis an gcruinniú.....Welcome, ladies and gentlemen. As we are all here, we can begin the meeting.
 • Fáiltiú agus cur in aithne....Welcoming and introducing
 • Tá áthas orm/orainn fáilte a chur roimh .... chuig cruinniú an lae inniu. Ba mhaith liom/linn .... a chur in aithne daoibh.....It is a pleasure to welcome (name) to the meeting today. I would like to introduce (name) to you.
 • Cuspóirí a chur in iúl....Stating objectives
 • Táimid anseo inniu/anocht chun ........We are here today/tonight to....
 • Ba mhaith liom a chinntiú ........I would like to ensure that ....
 • Is é an príomhrud atá le déanamh ná ........Our main aim is to ....
 • Thionóil mé an cruinniú seo chun ........I have called this meeting in order to ....
 • Leithscéal ó dhaoine nach mbeidh i láthair....Apologies for absence
 • Is oth liom nach mbeidh .... i láthair ag an gcruinniú.....Unfortunately, .... will not be attending the meeting.
 • Is oth liom nach féidir le .... a bheith anseo.....I’m afraid .... cannot be here.
 • Miontuairiscí a léamh....Reading the minutes
 • Ba mhaith liom dul siar ar mhiontuairiscí an chruinnithe deiridh.....I would like to go over the minutes of the last meeting.
 • Seo iad na miontuairiscí ón gcruinniú deiridh a bhí againn.....Here are the minutes of the last meeting we had.
 • Forbairtí reatha....Current developments
 • Cén dul chun cinn atá déanta maidir leis an bplean?....What progress has been made in relation to the plan?
 • An bhfuil an tuarascáil sin curtha i gcrích?....Has that report been completed?
 • Dul ar aghaidh leis an gcruinniú....Moving on with the meeting
 • Féadfaimid dul ar aghaidh le clár an lae inniu.....We can continue on with today’s agenda.
 • Mura bhfuil aon ghnó eile ann, ba mhaith liom dul ar aghaidh go dtí an clár.....If there is no other business I would like to press on with the agenda.
 • An bhfuil cóip den chlár ag gach duine?....Does everyone have a copy of the agenda?
 • Ba mhaith liom plé leis an ábhar san ord ina bhfuil sé ar an gclár.....I would like to deal with matters as they are listed on the agenda.
 • Mura miste libh, fágfaimid mír 2 agus rachaimid ar aghaidh go dtí mír 3.....If you don’t mind, we’ll skip item 2 and go ahead with item 3.
 • A Sheáin, an bhféadfása na miontuairiscí a ghlacadh, le do thoil?....Seán, could you take the minutes, please?
 • Cuirfidh .... an tuarascáil i láthair.....will present the report.
 • Beidh cúig nóiméad againn chun gach mír faoi seach a phlé.....We will have 5 minutes for discussion of each item.
 • Tá go maith, tosóimid le mír 1.....Alright, we’ll get started with item 1.
 • Sílim go bhfuilimid críochnaithe leis an ábhar sin.....I think we are finished with that matter.
 • Beidh vótáil againn ar an ábhar / ar an gceist.....We will have a vote on the matter / question.
 • Deireadh a chur leis an gcruinniú....Finishing the meeting
 • Sula gcuirfidh mé deireadh leis an gcruinniú, seo iad na príomhphointí a phléamar.....Before we finish, here is a summary of the main points we discussed.
 • Mura bhfuil aon ghnó eile ag aon duine, féadfaimid deireadh a chur leis an gcruinniú.....If there is no other business, we can finish the meeting.
 • An bhféadfaimis dáta a réiteach don chéad chruinniú eile?....Can we set a date for the next meeting?
 • Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil libh as a bheith i láthair.....I would like to thank you for attending.
 • Go mbeirimid beo ar an am seo arís!....May we be alive at this time next year.
 • Ábhar....Subject
 • Achoimre....Summary
 • Airgead....Money
 • Bliantúil....Annual
 • Brainse....Branch
 • Buiséad....Budget
 • Caiteachas....Expenditure
 • Comhalta....Member
 • Cathaoirleach....Chairperson
 • Ceist....Question
 • Cinneadh....Decision
 • Cisteoir....Treasurer
 • Clár....Agenda
 • Cláraigh....to Register
 • Comhairle....Advice
 • Comhalta....Member
 • Comhoibriú....Co-operation
 • Comhordú....Co-ordination
 • Córam....Quorum
 • Cumarsáid....Communication
 • Cumhacht....Power
 • Cur ar Athló....to Adjourn
 • Cur faoi Bhráid....to Submit, Present to,
 • Cur i Láthair....to Present
 • Cuspóir....Objective
 • Deonach....Voluntary
 • Díospóireacht....Discussion
 • Dlí....Law
 • Diúltaigh....Refuse
 • Eagraigh....Organise
 • Éifeachtach....Effective
 • Éisteacht....Hearing
 • Fodhlí....Bye-Law
 • Fógra....Notice
 • Freagra a Thabhairt....to Answer
 • Freastal ar....to Attend
 • Ginearálta....General
 • Gnáth-....Ordinary
 • Halla....Hall
 • I gCeannas....in Charge
 • I Láthair....in Attendance
 • Imeachtaí....Proceedings
 • Lámhleabhar....Handbook
 • Leas-....Vice, Deputy
 • Miontuairiscí....Minutes
 • Míosúil....Monthly
 • Moladh....Proposal
 • Nós Imeachta....Procedure
 • Oifigeach....Officer, Official
 • Óráid....Speech
 • Poiblí....Public
 • Príobháideach....Private
 • Ráiteas....Statement
 • Rialacha....Rules
 • Rún....Resolution / Motion
 • Rúnaí....Secretary
 • Seomra....Room
 • Speisialta....Special
 • Treoirlínte....Guidelines
 • Údarás....Authority
 • Vóta....Vote
 • Searmanas....Ceremony
 • Teachtaireacht....Message
 • Tosaíocht....Priority
 • Treoirlínte....Guidelines
 • Tús a Chur le....to Start / Begin
 • Vótáil....to Vote

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
Image
Image

Contaetha

© 2022 Coiste Gaeilge Laighean
 • f/c Comhairle Laighean CLG,  Portlaoise,  Contae Laoise.  
 • Fón: +353 57 8682000
 • R-Phost: cgl@cgl.ie